اخبار برگزیده

شک نکن

  


شــک نکــــن!…


 


”آينــــده اے”خواهـــم ساخت که, ”گذشتــــه ام”جلو?ــــش زانــو بزنــــ? !


 


… قـــرار نيـــســــت مــــن هــــم دلِ ديـــگرے را بســــوزانم!…


 


برعـــــکــــســـــے را که وارد زندگيــــم ميشــــود,


 


آنـــقـــدر خوشبخت مــے کنــــم کـــــه,


 


به هـــر روزي که جــاے”او”نيـستـي به خودت“لعنـــت”بفـــر ستــے


 


 


 


 


 


 


 


شک نکن

شک نکن

شک نکن

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها